ZESPÓŁ

Organizację tworzą interesariusze publiczni i prywatni, wolontariusze społeczni, eksperci, partnerzy wdrażający i konsultanci, zapewniający spójność społeczną, dialog międzykulturowy, zaangażowanie obywatelskie, mobilność, edukację i zrównoważone innowacje dla młodzieży w całej Polsce, Unii Europejskiej i poza nią.

WIZJA
vision

Postrzeganie młodzieży jako
elementu innowacyjnej
przyszłości, która jest bardziej
zróżnicowana, demokratyczna i
rozproszona

MISJA
mission

Zapewnienie młodemu
pokoleniu możliwości uzyskania
wiedzy, umiejętności i postaw
które pozwolą na twórcze
zaadaptowanie się w
realiach nowoczesnego
państwa.

STATEGIA
method

Wykorzystywanie celów
,Zrównoważonego Rozwoju
ustanowionych przez Organizację
Narodów Zjednoczonych i Celów
Młodzieżowych Unii
Europejskiej, jako programów
działań z udziałem młodych ludzi

CELE

 • ZWIĘKSZENIE LICZBY MŁODYCH LUDZI ZAANGAŻOWANYCH W
  PODEJMOWANIE DECYZJI LOKALNYCH
 • ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT CELÓW
  ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ONZ ORAZ CELÓW
  MŁODZIEŻOWYCH UE (YOUTH GOALS) WŚRÓD MŁODZIEŻY I
  DECYDENTÓW
 • STWÓRZENIE INNOWACYJNYCH PROJEKT ÓW EDUKACYJNYCH
  WŁĄCZAJĄCYCH MŁODYCH LUDZI NA KAŻDYM JEGO ETAPIE
 • BYCIE RZECZNIK MŁODZIEŻY NA POZIOMIE LOKALNYM, KRAJOWYM
  I MIĘDZYNARODOWYM
 • UTRZYMANIE I ROZWIJANIE ORGANIZACJI DZIĘKI WŁAŚCIWEMU
  STRUMIENIOWI FINANSOWANIA

“Success is the progressive realization of a worthy goal or ideal.” — Earl Nightingale

METODOLOGIA

Mladiinfo Polska rozwija własną markę o nazwie
SMART YOUTHSMART YOUTH = spójność
społeczna + mobilność + dostęp +
zarządzanie zasobami + technologia. SMART YOUTH
opiera się na bieżących badaniach, które pokazują,
że społeczeństwa typu SMART = INTELIGENTNE
(równe, integracyjne, demokratyczne, społeczne) są
bardziej pokojowe, szczęśliwe, holistyczne, zdrowe i
zrównoważone.

METODY PRACY

Specjalizujemy się w edukacji pozaformalnej,
która pozwala młodzieży nie tylko, stać się
częścią procesu edukacyjnego lecz także brać
udział w procesie decyzyjnym, ktory ich dotyczy.
Jesteśmy zainteresowani podejściem w edukacji
typu OPEN SOURCE, koncentrując się tym
samym na tworzeniu integracji, przejrzystości i
wspólnego dostępu.

OCENA POTRZEB MŁODZIEŻY PRZEZ MLADIINFO POLAND

Młodzież w erze rewolucji technologicznej, zakłócenia zdrowia publicznego i zmian klimatycznych, czuje się niepewna
o swoją przyszłość, często nie zdając sobie sprawy z mocy wpływu jaki może wywierać na społeczeństwo. Młodym
ludziom często brakuje wiedzy, kompetencji czy odpowiednich postaw a także motywacji do aktywnego angażowania
się w sprawy publiczne, co prowadzi do marginalizacji młodych w społeczeństwie. Pomocne w odwróceniu tej sytuacji
będzie ustanowienie nowego typu zachęt (incentives) dla młodego pokolenia. W Mladiinfo wierzymy, że
poprzez holistyczne narracje, innowacyjne możliwości, technologie informacyjne, rozwiązania projektowe typu open
source i wymierne sposoby zaangażowania się na każdym etapie procesu, stworzymy silniejszą generację
pionierów paradygmatu SMART: liderów, innowatorów, aktorów i motywatorów w społeczności, ze zdrowym
poczuciem samoświadomości, własnej wartości i samowystarczalności, by mogli żyć w świecie, który ma dla nich
miejsce i cel.

innovation
I JESZCZE KILKA RZECZY..
Projekt -SMART Job Shadowing
GRUPA DOCELOWA

Młodzież w wieku 13-30 lat, o różnorodnym pochodzeniu (orientacja, religia, płeć, rasa, narodowości, zalety, umiejętności), wolni myśliciele, niezwykli, ambitni wizjonerzy, marzyciele, programiści, i developerzy, liderzy klas i grup społecznych, wykształceni w miksie edukacji nieformalnej, pozaformalnej i formalnej (nauka, matematyka, historia, literatura, muzyka, sztuka)

obszary dzialalnosci
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Młodzież, edukacja, przywództwo,
zrównoważony rozwój, kompetencje przyszłości, inteligentne miasta, zarządzanie zasobami, technologia, innowacje, polityka i zarządzanie, marginalizowane i defaworyzowane społeczności, równość.

cele komunikacyjne
CELE KOMUNIKACYJNE I MARKETINGOWE

Fundacja przykłada najwyższą wagę do tego, aby pozostać jak najbardziej oddolną inicjatywą pozwalając młodym ludziom angażować się gdzie i jak chcą, na zasadzie dobrowolności, działające na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, zaangażowania obywatelskiego, administracji, zarządzania i strategii.

bierzemy przyklad z organizacji
BIERZEMY PRZYKŁAD Z ORGANIZACJI

iWill, One Young World,
Livity, Slow Food Youth,
Ashoka, Case
Foundation,
The Christensen Fund

nasza siec
NASZA SIEĆ

Jesteśmy częścią Mladiinfo Intopie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach Zachodnich.