Polityka prywatności fundacji Mladiinfo Poland oraz portalu www.mladiinfo.pl

Polityka prywatności fundacji Mladiinfo Poland oraz portalu www.mladiinfo.pl

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO):

OGÓLNE REGULACJE

Fundacja Mladiinfo Poland (Fundacja) uprzejmie informuje, że posiada Państwa dane osobowe (Dane), które zostały pozyskane w związku z jednym lub kilkoma z poniższych Zdarzeń (Okoliczności):

  1. Udział w rekrutacji do programów Erasmus+, w tym: wymiany młodzieżowe, treningi, wizyty studyjne, seminaria etc.
  2. Udział w rekrutacji w projektach innych niż projekty finansowane z programu Erasmus+
  3. Rejestracji w bazie wolontariuszy fundacji Mladiinfo Poland
  4. Uczestnictwo w postępowaniach prowadzonych przez Mladiinfo Poland, trwających i już zakończonych.

Mladiinfo Poland będzie przetwarzać Państwa dane osobowe pozyskane w efekcie Zdarzeń, o których mowa w pkt. 1-4 w celach niezbędnych do wykonywania obowiązków lub uprawnień Mladiinfo Poland, jakie wynikają z treści oświadczeń złożonych przez Państwa w związku ze Zdarzeniami (w tym dla celów archiwizacyjnych, ewaluacyjnych, kontrolnych i statystycznych).

Ponadto Mladiinfo Poland może przetwarzać Państwa dane osobowe, w dobrej wierze, w następujących celach, które są ściśle związane ze Zdarzeniami opisanymi w pkt. 1-4 powyżej (Cele dodatkowe):

  1. Przekazywanie informacji na temat działalności prowadzonej przez Fundację .
  2. Przekazywanie zaproszeń na wydarzenia z udziałem Fundacji
  3. Przekazywanie informacji marketingowych (marketingowych bezpośrednich) opracowanych przez Fundację.
  4. Przekazywanie informacji w postaci okresowych i usystematyzowanych zbiorów informacyjnych, promocyjnych, marketingowych, zawierających zróżnicowane informacje (newslettery).
  5. Przekazywanie informacji na temat programów prowadzonych przez Fundację, które mogą Państwa zainteresować.

Administratorem Danych jest Fundacja Mladiinfo Poland w Warszawie (kod pocztowy 03-705), ul. Jasińskiego 6.

Odbiorcami Państwa danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ oraz organy Unii Europejskiej w zakresie koniecznym zgodnie z regulacjami dotyczącymi programu Erasmus+ oraz inne podmioty dotujące projekty prowadzone przez Fundację. Administrator może być zobowiązany do przekazania (udostępnienia miejsca przechowywania) Państwa Danych osobowych w celach określonych przez te regulacje. Będzie się to odbywało zawsze w dobrej wierze z uwzględnieniem konieczności zapewnienia jak najlepszej ochrony Danych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH, UPRAWNIENIA

Zgoda, której Państwo udzielają na przetwarzanie Danych w związku ze Zdarzeniami opisanymi w pkt. 1-4, jest dobrowolna i swobodna, i może być cofnięta lub ograniczona, jednak jej istnienie jest konieczne do wykonywania postanowień umowy zawartej z Fundacją.

Zgoda, której Państwo udzielają na przetwarzanie Danych w Celach dodatkowych, jest dobrowolna i swobodna. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych w Celach dodatkowych w całości lub w wybranym przez Państwa zakresie w każdym czasie oraz w każdy możliwy do zidentyfikowania i uchwycenia sposób. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie zakresu oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie Danych w Celach dodatkowych, Fundacja będzie przyjmowała wykładnię rozszerzającą takie oświadczenie, aby jak najlepiej chronić Państwa interesy oraz Dane.

Mają Państwo również prawo do wglądu w Dane, do żądania ich poprawiania, weryfikacji, przenoszenia, a także prawo do żądania ich usunięcia bez zbędnej zwłoki, co jednak nie wpływa na fakt i zgodność z prawem przetworzenia Danych przed Państwa określoną decyzją.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w osobie Generalnego Inspektora Danych Osobowych (od 25.05.2018: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych i właściwą w zakresie niniejszej informacji: kontakt pod adresem email: iod.maldiinfo.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.