Regulamin portalu www.mladiinfo.pl

Regulamin portalu www.mladiinfo.pl

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników Portalu www.mladiinfo.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu mladiinfo.pl przez osoby fizyczne będące konsumentami oraz reguluje w szczególności prawa i obowiązki stron związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Użytkownikom pod adresem https://www.mladiinfo.pl/regulamin/ w sposób umożliwiający jego pobranie, zapisanie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na podstawie 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu, przed dokonaniem rejestracji.
 5. Użytkownik uprawniony jest do podejmowania dalszych czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności.
 6. Rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności oraz pełną akceptacją ich warunków.
 7. Regulamin precyzuje wyczerpująco prawa i obowiązki Stron w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
 8. W kwestiach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.

II. Definicje

Poniższe terminy pisane wielką literą będą miały w niniejszym Regulaminie następujące znaczenie:

 1. Mladiinfo Poland - organizacja pozarządowa, z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Jasińskiego 6/1, 03-705 Warszawa); NIP 113-28-98-889, REGON 363091560, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, inych organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000588836.
 2. Portal - internetowy portal informacji o możliwościach związanych z szeroko pojętą edukacją, dostępny pod adresem mladiinfo.pl, włączając wysyłanie mailingu oraz kampanie SMS, jedynym właścicielem www.mladiinfo.pl jest Mladiinfo Poland.
 3. Projekty - projekty edukacyjne organizowane lub współorganizowane przez Mladiinfo Poland.
 4. Użytkownik - osoba fizyczna będącą konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16. poz. 93 ze zm.) uczestnicząca w projektach lub korzystająca z portalu www.mladiinfo.pl
 5. Rejestracja Użytkownika - Użytkownik portalu może zarejestrować się do bazy wolontariuszy Mladiinfo Poland oraz jako potencjalny uczestnik projektu. Rejestracja daje możliwość otrzymywania drogą e-mailową informacji o prowadzonych rekrutacjach na projekty oraz udziału w nich.
 6. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna, organizacje pozarządowe, studenckie koła naukowe, grupy nieformalne, uczelnie wyższe, jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą. Ogólnie organizacje związaną z edukacją, młodzieżą bądź proponujące staże i praktyki w swojej organizacji jak również organizacje proponujące rozwiązania dla młodzieży.
 7. Dodawanie wydarzeń przez Klienta - klient portalu może dodawać wydarzenia na portalu mladiinfo.pl, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na portalu.
 8. Administrator - osoba wyznaczona przez Mladiinfo Poland odpowiedzialna za przestrzeganie porządku oraz przepisów niniejszego Regulaminu przez Użytkowników.
 9. Regulamin - niniejszy Regulamin, który określa prawa i obowiązki Stron.
 10. Strona lub odpowiednio Strony - Mladiinfo Poland i / lub Użytkownik.
 11. Usługi - usługi świadczone przez Mladiinfo.eu na rzecz Użytkownika, o których mowa w § 6.
 12. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459.)
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).
 14. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880).

III. Działalność www.mladiinfo.pl

Mladiinfo.pl (www.mladiinfo.pl) jest portalem poświęconym edukacji,  umożliwiającym Użytkownikom nawiązywanie kontaktów z Klientami, wymianę informacji, poszukiwanie odpowiedniego programu edukacyjnego, konferencji, stażu  przez Użytkowników jak również poszukiwanie osób, które mogą skorzystać z edukacyjnej aktywności proponowanej przez Klienta.

IV. Wymagania techniczne

 1. Dokonanie rejestracji za pośrednictwem Portalu mladiinfo.pl wymaga połączenia z siecią Internet oraz korzystania z przeglądarki internetowej umożliwiającej odczytywanie dokumentów HTML w wersji 5 z opcją akceptacji plików typu „cookies”.
 2. Użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za zapewnienie poufności przesyłanych danych w zakresie urządzeń i sieci, z których korzysta.
 3. Mladiinfo Poland nie ponosi odpowiedzialności za&nbspbezpieczeństwo danych przesyłanych przez Użytkownika. Mladiinfo Poland odpowiada za przesłane dane od chwili zapisania ich w systemie Mladiinfo Poland.

V. Zgoda na świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Użytkownik rejestrujący się na portalu mladiinfo.pl jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych oraz na świadczenie usług drogą elektroniczną. Po rejestracji Mladiinfo Poland wysyła na e-mail Użytkownika link aktywujący. Z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika linka aktywacyjnego, Mladiinfo Poland otrzymuje od Użytkownika zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Warunkiem wymaganym do Rejestracji jest posiadanie aktywnego konta email.
 3. Użytkownik dokonując rejestracji, oświadcza, że:
  1. dane podane w Profilu są zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku zmiany danych podanych w Profilu dokona niezwłocznej ich aktualizacji.
  2. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
  3. jest uprawniony do wyrażenia zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną.
  4. zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności, akceptuje Regulamin i Politykę Prywatności w całości, bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń w tym zakresie, i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych Administrator ma prawo:
  1. wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości.
  2. usunąć Użytkownika z bazy danych
 5. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po otrzymaniu wiadomości zwrotnej od Mladiinfo.pl
 6. Zgoda jest zawarta na czas nieokreślony.
 7. Każda ze stron może wypowiedzieć zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
 8. Wypowiedzenie zgody przez Użytkownika następuje poprzez wysłanie prośby przez Użytkownika do administratora portalu mladiinfo.pl o usunięcie z bazy danych. Wypowiedzenie zgody przez Mladiinfo Poland następuje poprzez usunięcie Użytkownika z bazy danych.
 9. Mladiinfo Poland zastrzega sobie prawo do usunięcia z bazy danych Użytkownika, którego działania zostały uznane za szkodliwe dla Mladiinfo Poland lub niezgodne z treścią Regulaminu.
 10. Użytkownik ma możliwość zarejestrowania się tylko raz na portalu Mladiinfo.pl

VI. Usługi świadczone przez Mladiinfo.pl

 1. Mladiinfo.pl świadczy na rzecz Użytkowników następujące usługi:
  1. udostępnienie Użytkownikowi możliwości zarejestrowania się do bazy danych Mladiinfo.pl
  2. umożliwienie Użytkownikowi aplikowanie na oferty rekrutacyjne/edukacyjne/ znajdujące się na Mladiinfo.pl
  3. umożliwienie Użytkownikowi otrzymywania informacji o rekrutacjach do programów edukacyjnych drogą mailową.
 2. Dostęp do wszystkich usług Mladiinfo.pl jest bezpłatny. Mladiinfo.pl nie pobiera opłat za rejestrację.
 3. Mladiinfo.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat dla dowolnych usług oferowanych przez Mladiinfo.pl po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników.

VII. Obowiązki i uprawnienia Mladiinfo.pl

 1. Mladiinfo.pl ma prawo do weryfikacji danych zarejestrowanego Użytkownika.
 2. Mladiinfo.pl dokłada należytej staranności w celu stałego i nieprzerwanego świadczenia usług.
 3. Mladiinfo Poland zastrzega sobie prawo do czasowego lub permanentnego zawieszenia działania bądź trwałego usunięcia Mladiinfo.pl w każdym momencie, przeniesienia praw do Mladiinfo.pl oraz podjęcia wszystkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z portalem Mladiinfo.pl. Użytkownikom nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Mladiinfo Poland.
 4. Mladiinfo Poland zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji usług oraz sposobu działania Mladiinfo.pl

VIII. Odpowiedzialność Mladiinfo Poland

 1. Z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2 Mladiinfo Poland prowadzi na bieżąco nadzór nad właściwym technicznym funkcjonowaniem Portalu.
 2. Mladiinfo Poland nie gwarantuje stałej dostępności do wszystkich świadczonych usług i funkcjonalności Portalu, a także do jego bezbłędnego działania.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu jest w pełni dobrowolne. Użytkownik korzysta z Portalu w całości na własną odpowiedzialność.
 4. Niezależnie od wyłączeń wskazanych w poszczególnych punktach Mladiinfo Poland nie odpowiada wobec Użytkowników lub osób trzecich z uwagi na szkodę, krzywdę, utracone korzyści, które mogą się pojawić w związku z:
  1. problemami technicznymi Portalu, w tym jego aktualizacją, utratą danych, działaniami samych Użytkowników bądź osób trzecich, dostępnością wszystkich lub poszczególnych usług, funkcjonalnością Portalu;
  2. wykorzystaniem przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w tym konsekwencjami decyzji podjętych na ich podstawie przez Użytkownika;
  3. zobowiązaniami Użytkowników lub osób trzecich;
  4. działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, które udostępniają Użytkownikom swoje usługi za pośrednictwem Portalu;
  5. usługami, serwisami i aplikacjami, których dostawcą są osoby trzecie;
  6. problemami technicznymi lub ograniczeniami w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne wykorzystywane przez Użytkowników, a które ograniczają lub uniemożliwiają Użytkownikom korzystanie z Portalu i usług oferowanych za jego pośrednictwem;
  7. korzystaniem przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego;
  8. naruszeniem przez Użytkownika dóbr osobistych, praw autorskich i pokrewnych;

IX. Korzystanie z usług Mladiinfo.pl

 1. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać Portal Mladiinfo.pl wyłącznie zgodnie zjego przeznaczeniem. Niedopuszczalne jest w szczególności wykorzystanie Portalu:
  1. w celach niezgodnych z prawem;
  2. w sposób, który powoduje jego uszkodzenie, niesprawność lub niestabilność, jak również zakłócenie jego wykorzystania przez innych Użytkowników;
  3. w celu naruszenia praw autorskich innych osób;
  4. w celu podszywania się pod inną osobę lub podmiot;
  5. w celu publikacji reklam;
  6. kopiowania danych lub treści należących do innych Użytkowników.
 2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Portalu. W przypadku stwierdzenia przez Administratorów Portalu prowadzenia takich działań przez Użytkownika, Administrator niezwłocznie usunie Użytkownika z bazy danych. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Portalu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.
 4. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać prywatność innych osób. W szczególności zabrania się zbierania, przetwarzania, i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody.
 5. Bezwzględnie zabrania się zamieszczania w Portalu treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, naruszających powszechnie uznane normy społeczne i dobre obyczaje.
 6. Zabrania się wykorzystywania usług świadczonych przez Mladiinfo.pl do reklamowania towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, oraz do przesyłania i udostępniania treści powszechnie uznawanych jako spam.

X. Prawa autorskie

Nazwa Portalu i jego logo podlegają ochronie prawnej. Poza przypadkami prawem dozwolonymi jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Portalu bez wyraźnej pisemnej zgody Mladiinfo Poland  jest zabronione. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Mladiinfo Poland zastrzega podjęcie kroków prawnych, włącznie z pociągnięciem naruszającego do odpowiedzialności odszkodowawczej.

Z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 3, autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Portalu, a także innych treści umieszczonych w Portalu, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych(Dz.U.1994 nr 24 poz. 83 z późń. zm.), jak również do wyglądu Portalu jako całości, przysługują Mladiinfo Poland. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Portalu, w tym jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych(Dz.U.1994 nr 24 poz. 83 z późń. zm.) jest zabronione. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Mladiinfo Poland zastrzega podjęcie kroków prawnych, włącznie z pociągnięciem naruszającego do odpowiedzialności odszkodowawczej.

W przypadku zamieszczenia przez Mladiinfo Poland w Portalu treści pochodzących od Klienta i loga Klienta zastrzega się, że logo to podlega ochronie prawnej, zaś autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych i treści pochodzących od Klienta Mladiinfo Poland, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych(Dz.U.1994 nr 24 poz. 83 z późń. zm.) przysługują Klientowi. Jakiekolwiek ich kopiowanie, powielanie, rozpowszechnienia bądź dokonywanie ich opracowań jest zabronione i w przypadku naruszenia tego zakazu Klient może podjąć bezpośrednio względem Użytkownika właściwe kroki prawne, włącznie z pociągnięciem go do odpowiedzialności odszkodowawczej.

XI. Postępowanie Reklamacyjne

Wszelkie zakłócenia funkcjonowania pracy Portalu, a także problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami (reklamacje) należy zgłaszać na adres elektroniczny: kontakt@mladiinfo.pl.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia Regulaminu mogą być w każdym czasie zmieniane przez Mladiinfo Poland, bez podawania przyczyn. Zmiany wraz z informacją o ich dokonaniu zostaną opublikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na Mladiinfo.pl
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się ze zmianami Regulaminu niezwłocznie po otrzymaniu na adres elektroniczny Użytkownika informacji o ich dokonaniu.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu elektronicznego, do którego nie ma dostępu, a w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.
 4. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia określonego w pkt. 2 powyżej z przyczyn niezależnych od Mladiinfo Poland.
 5. W przypadku braku akceptacji dla zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie poprosić o usunięcie swojej rejestracji z bazy danych.
 6. Wszelkie spory związane lub wynikające ze stosunku prawnego między Mladiinfo Poland i Użytkownikiem rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Mladiinfo Poland.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.