VET 4.0. - system for training a new generation of practitioners

EOG/21/K3/W/0060

VET 4.0. - system szkolenia nowej generacji praktyków

Financing the project

Project EOG/21/K3/W/0060 (VET 4.0. - system for training a new generation of practitioners) benefits from a grant of 127,100 euros received from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA Funds. The project aims to develop innovative approaches to help students, educators, VET schools, ́ VET institutions and businesses to collaborate effectively in preparing the younger generation for the ́ jobs market 4.0 .

Dofinansowanie projektu

Projekt EOG/21/K3/W/0060 (VET 4.0. - system for training a new generation of practitioners) korzysta z dofinansowania o wartości 127 100 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych podejść, aby pomóc uczniom, edukatorom, szkołom VET, ́ instytucjom VET i przedsiębiorstwom skutecznie współpracować w przygotowaniu młodego pokolenia do rynku ́ pracy 4.0.

partners/ PARTNERZY

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Together, we are working for a green, competitive and inclusive Europe.

key facts / Główne fakty

learn how do we change the way we learn

Goals

The partnership in this project intent to develop different innovative approaches to help students, teachers and educators, VET schools, VET institutions and businesses to cooperate successfully in preparing the young generation for 4.0. job market . We will work with systems, methodology and concrete tools to improve communication between VET institutions and business from different industries. Project will work to improve VET pedagogy to make the transition from the education system into the labour market an easier process.

What we will do

The project will develop software/App, which will provide onboarding training for apprentices to give VET institutions and educators support in preparing students for starting their apprenticeships with employers. Our focus is on creating future education tool (mobile application) based on equal access, inclusion and well-being of all students from EU and beyond as well as those from marginalized backgrounds, with the aim of leaving no-one behind.

Zobacz, jak zmieniamy sposób w jaki się uczymy

Cele

Partnerstwo w tym projekcie zamierza rozwijać różne innowacyjne podejścia, aby pomóc uczniom, nauczycielom i edukatorom, szkołom VET, instytucjom VET i przedsiębiorstwom do udanej współpracy w przygotowaniu młodego pokolenia do rynku pracy 4.0. Będziemy pracować z systemami, metodologią i konkretnymi narzędziami, aby poprawić komunikację pomiędzy instytucjami VET a biznesem z różnych branż. Projekt będzie działał na rzecz poprawy edukacji. Celem jest zrobić przejście młodzieży z systemu edukacji na rynek pracy łatwiejszym.

Jak zmieniamy rzeczywistość?

W ramach projektu zostanie opracowane oprogramowanie/Aplikacja, która zapewni szkolenie onboardingowe dla praktykantów, aby dać instytucjom VET i edukatorom wsparcie w przygotowaniu uczniów do rozpoczęcia praktyk u pracodawców. Skupiamy się na stworzeniu przyszłościowego narzędzia edukacyjnego (aplikacji mobilnej) opartego na równym dostępie, włączeniu i dobru wszystkich uczniów z UE i spoza niej, jak również tych z marginalizowanych środowisk - zapewniając równe szanse wszystkim.

Operational objectives/ cele operacyjne:

1. Promoting the creative use of new technologies in formal, non-formal and informal education.

Promowanie twórczego wykorzystania nowych technologii w edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej.

2. Tackling competences gaps and mismatches with the requirements of the future labor market

Zwalczanie luk kompetencyjnych i niedopasowania do wymogów rynku pracy przyszłości

3. Supporting international andinter-sectoral cooperation of VET Institution and Business sector

Wspieranie międzynarodowej i międzysektorowej współpracy instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego z sektorem biznesu

4. Promoting innovative educational solutions which works in favor of social inclusion and distance learning

Promowanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych działających na rzecz integracji społecznej i kształcenia na odległość

5. Increasing the competences of teachers, educators and youth workers in terms of preparing young people withi ts apprenticeship program and the use of new methodology

Podniesienie kompetencji nauczycieli, wychowawców i osób pracujących z młodzieżą w zakresie przygotowania młodych ludzi dzięki programowi praktyk zawodowych i wykorzystaniu nowej metodologii

6. Developing new innovative solutions for apprentices’ students to help the with first experience as an employee.

Opracowanie nowych innowacyjnych rozwiązań dla uczniów-praktykantów, aby pomóc z pierwszym doświadczeniem w roli pracownika.

Expected impact / Oczekiwane efekty

What do we expect to achieve

Organizations/ organizacje

Building and being part of a trans-national network aimed at developing and testing methodologies for
youth and focused on VET education, onboarding training for apprenticeship.’

Budowanie i bycie częścią ponadnarodowej sieci mającej na celu rozwój i testowanie metodologii dla
młodzieży i koncentrujących się na edukacji VET, szkoleniach wprowadzających do praktyki zawodowej. 

Institutions/educators/schools/buisnes
Instytucje/edukatorzy/szkoły/biznes

Collaboration for making students’ introduction to work life much smoother-strengthening skills via training mobility on VET gaming methodology and VR opportunities to promote the priority of VET education. 

Współpraca na rzecz łagodniejszego wprowadzania uczniów w życie zawodowe – wzmacnianie umiejętności poprzez mobilność szkoleniową w ramach VET(
metodologia gamingu) i możliwości VR w celu promowania priorytetów edukacji VET.

Youth in project / Młodzież w projekcie

Strengthening skills and
expanding knowledge by testing the App for onboarding training – a learning process which allows youth to deal with different situations in professional life and deal with all
challenges.

Wzmacnianie umiejętności i
poszerzenie wiedzy poprzez testowanie aplikacji do szkolenia onboardingowego – proces uczenia się, który pozwala młodzieży radzić sobie w różnych sytuacjach w życiu zawodowym i nie bać się wyzwaniami.

POLICY MAKERS

Value of having at disposal all the project results, especially the Research on Business-VET cooperation and Gaming Methodology to
plan innovative policies to address creativity and innovation by using new tools and methodologies.

Do dyspozycji są wszystkie wyniki projektu, w szczególności badanie nad współpracą biznes-VET i metodologią gier, aby zaplanować innowacyjną politykę w zakresie kreatywności i innowacji poprzez wykorzystanie nowych narzędzi i metodologii.

Fundusze EOG i Fundusze Norweskie są finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Granty mają dwa cele – przyczynić się do powstania bardziej równej Europy – pod względem społecznym i ekonomicznym – oraz wzmocnić relacje pomiędzy Islandią, Liechtensteinem i Norwegią a 15 państwami-beneficjentami w Europie.

The EEA and Norway Grants are funded by Iceland, Liechtenstein and Norway. The Grants have two goals – to contribute to a more equal Europe, both socially and economically – and to strengthen the relations between Iceland, Liechtenstein and Norway, and the 15 Beneficiary States in Europe.

Why virtual reality?

VR is one f the most modern and effective ways of learning as it gives students opportunity to experience real-life situations in a atmosphere most close to reality. It helps youngsters to learn with practice from the beginning.

Dlaczego wirtualna rzeczywistość?

VR jest jednym z najnowocześniejszych i najskuteczniejszych sposobów nauki, ponieważ daje uczniom możliwość doświadczania realnych sytuacji w atmosferze najbardziej zbliżonej do rzeczywistości. Dzięki temu młodzież od początku uczy się w praktyce.

IO 1

Reserch on VET- Business Cooperation 
Badanie dotyczące współpracy VET z przedsiębiorstwami

IO 2

VR app for onboarding
apprentership training
Aplikacja VR do onboardingowego
szkolenia praktyków

IO 3

Guideline for VET – Business
cooperation
Wskazówki do współpracy VET – Biznes

Events

Dissemination conference of
research. Dissemination conferencce on Gaming Methodology. DEMO DAY. Conference VET 4.0.
Konferencja końcowa. Konferencja dotycząca  Methodologii Gamingu. DEMO DAY. Konferencja VET 4.0.

Meet those who make miracles

Our team

Norway

Grant giverThe EEA and Norway Grants are funded by Iceland, Liechtenstein and Norway. The Grants have two goals:

Poland

Applicant organization. An innovative young NGO that changes the way we learn. Focused on:

Czech Republic

Transforming young generations from consumers to creators. Educating them in the field of technology and open up a new, unexplored world for them.

Norway

Knowledge and quality create the businesses of tomorrow. Main activities of PRIOS are:

Poland

Future Industry Platform was created to strengthen the competences of enterprises operating in Poland by supporting their transformation towards industry 4.0. We support:

Poland

The National Agency of the Erasmus + Program and the European Solidarity Corps. In the international arena, they represent Poland.

Partnerzy projektu

Our team

Norwegia

Grantodawca – Fundusze EOG
i Fundusze Norweskie są finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Fundusze mają dwa cele:

Polska

Organizacja wnioskująca. Innowacyjna młoda organizacja pozarządowa, która zmienia sposób, w jaki się uczymy. Główne obszary działalności:

Czechy

Przekształcanie młodych pokoleń z konsumentów w twórców. Kształcenie ich w dziedzinie technologii i otwieranie przed nimi nowego, niezbadanego świata.

Norwegia

Wiedza i twórczość tworzą przedsiębiorstwa przyszłości!  Główne działania PRIOS to:

Polska

Future Industry Platform powstała w celu wzmocnienia kompetencji przedsiębiorstw działających w Polsce poprzez wsparcie ich transformacji w kierunku przemysłu 4.0. Organizacja wspiera:

Polska

Narodowa Agencja Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności. Organizacja reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej.

Do you have doubts about the grant spenditure?

Masz pytanie dotyczące wydania pieniędzy z funduszu?

Follow us to learn more about new ways of learning

Śledź nas, aby dowiedzieć się więcej o nowych sposobach uczenia się

Masz pytanie dotyczące wydania pieniędzy z funduszu?